Przejdź do treści

Pro Moda - guziki, producent guzików

O firmie

W związku z nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1798) od dnia 1 stycznia 2020 roku, Spółka na niniejszej stronie www, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, będzie publikować ogłoszenia wymagane przez prawo lub statut .PRO MODA MIK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA


Batorowo, ul. Skośna 12
62-080 Tarnowo Podgórne

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000445917, NIP: 7781372584 REGON: 639721549.
Kapitał zakładowy wynosi 375.000,00 zł. w całości wniesiony

Kontakt:
Tel.: +48 618161540
Tel.:+48 502073377
promoda@guziki.eu

Komplementariusz
MIK Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Batorowo, ul. Skośna 12
62-080 Tarnowo Podgórne

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000435879, NIP:7811880984 REGON: 302244620 Kaptał zakładowy wynosi 10.000,00 zł. w całości wniesiony


Kontakt:
Tel.:+48 502073377
promoda@guziki.eu

Ogłoszenie z dnia 30.09.2020 roku


PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
Spółki PRO MODA MIK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ S.K. A.
DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, PRO MODA MIK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.(dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 14.10.2020 r. w siedzibie Spółki w Batorowie ul. Skośna 12, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 502 07 33 77

Ogłoszenie z dnia 01.11.2020 roku


DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY
Spółki PRO MODA MIK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ S.K. A.
DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, PRO MODA MIK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.(dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15.11.2020 r. w siedzibie Spółki w Batorowie ul. Skośna 12, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Dokumenty należy składać w dni robocze ( od poniedziałku do piątku ) w godzinach od 8.00 do 16.00 Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 502 07 33 77